วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
วันพบปะนักลงทุน Q2/2020 เวลา: 12.00-15.30 น.
ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา : 10.00 น.
ณ.ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240