คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด ของปี 2562
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 10/10
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 10/10
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 9/10
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 10/10
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ 10/10
6. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10
7. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10/10
8. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10/10
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2562   10

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการหนึ่งในสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือ นายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจจะขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใส

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนดเป็นต้น
 2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
 6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
 7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
 8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
 9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
 10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
 11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขอำนาจ นั้น ๆ ได้

องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ

บริษัทกำหนดนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด ของปี 256/
1. นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 14/14
2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 14/14
3. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 14/14
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2562   14

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็น อิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดัง ต่อไปนี้
  • (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  • (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  • (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  • (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด ของปี 2562
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 7/11
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร 11/11
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 9/11
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 11/11
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการบริหาร 9/11
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2562   11

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพ เศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
 4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
 5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนองค้ำประกัน และการอื่นรวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
 7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับรองอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อ ขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผ้ถู ือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ หนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
 2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
 3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
 6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท วันอัพ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท คูลสเปซ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท ชิลล์สเปซ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท สุนทรียา เรสซิเดนซ์ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท สุนทรียา เลเซอร์ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทมี จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง
6. นางสาวสุชาญา รัตนไชยพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินปฏิบัติการ

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า