1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ -
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ และกรรมการบริหาร -
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร -
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร -
5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร -
6. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 680,000
7. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 680,000
8. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 680,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ส่วนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะมีเงินเดือนประจำ แต่จะ ไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้ต่างหาก ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหัวข้อนี้แล้ว) มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 72.5 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-