มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("โควิด 19")

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์บริษัท

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายปันผล (แก้ไข)

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายปันผล

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายปันผล

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของIFAต่อรายการให้สัตยาบัน ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง