คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 เป็นจำนวนเงินรวม 39,200,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
28/02/63     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/62-31/12/62
27/02/62     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/61-31/12/61
28/02/61 04/05/61 25/05/61 เงินสด 0.04 บาท 01/01/60-31/12/60
13/03/60 27/04/60 23/05/60 เงินสด 0.05 บาท 01/01/59-31/12/59
08/03/59 28/04/59 24/05/59 เงินสด 0.04 บาท 01/01/58-31/12/58
27/02/58 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/57-31/12/57
27/02/57 09/05/57 23/05/57 เงินปันผล 0.03 บาท  
27/02/56 02/05/56 23/05/56 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/55-31/12/55
29/02/55 02/05/55 25/05/55 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/54-31/12/54
23/02/54     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/53-31/12/53
24/02/53     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/52-31/12/52