ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107546000431
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
Call Center 1797
เว็บไซต์ http://www.areeya.co.th/
ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 980,000,000 บาท
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105547117047
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
 
ชื่อบริษัท บริษัท วัน อัพ จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105550125381
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
 
ชื่อบริษัท บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารนิติบุคคล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105551013404
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
 
ชื่อบริษัท บริษัท คูลสเปซ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105551096733
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
 
ชื่อบริษัท บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105552008129
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
 
ชื่อบริษัท บริษัท ชิลล์สเปซ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105553039931
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
 
ชื่อบริษัท บริษัท อารียา ฮอลพิทอลลิตี้ จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำกัด)
ประเภทธุรกิจ ร้านอาหารและบริการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105557141625
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
 
ชื่อบริษัท บริษัท สุนทรียา เรสซิเดนซ์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105562088427
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97)
 
ชื่อบริษัท บริษัท สุนทรียา เลเชอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม และบริการอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105562088541
โทรศัพท์ 02-798-9999
โทรสาร 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97)
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ชื่อบริษัท สำนักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยธรรมนูญสุข แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-274-7529-30
โทรสาร 02-274-7638
ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี
  • นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
  • นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7517 หรือ
  • นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
  • นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ
  • นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-596-0500
โทรสาร 02-596-0539