นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์
นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
อื่นๆ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03 กันยายน 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี 320,897,000 32.74
2. นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์ 191,859,100 19.58
3. นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี 132,031,096 13.47
4. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 6.12
5. น.ส. กัลญา ศรีเสมอ 48,878,900 4.99
6. น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์ 48,850,000 4.98
7. นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์ 46,528,500 4.75
8. นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ 27,450,000 2.80
9. นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ 21,179,000 2.16
10. นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน 20,000,000 2.04
11. นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 19,400,000 1.98
12. นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์ 12,205,000 1.25
13. นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์ 9,024,400 0.92
14. นาย ณรงค์ อรพินทร์ 7,506,000 0.77